Záruka

EshopIBT.eu

Kontaktní údaje

tel.:

+ 420 737 076 617

mail:

info@ibtechnology.eu

 

Leasing

MOŽNOST FINANCOVÁNÍ PŘÍSTROJŮ LEASINGEM

spolupracueme s leasingovou společností GRENKE:

pro ČR: www.grenke.cz, jliner@grenke.cz

pro SK: www.grenke.sk, sluzby@grenke.sk

Akční nabídka

Aduro Facial Tronic Mask 7+1

Aduro Facial Tronic Mask 7+1

47 190,- 35 090,- Kč

DETON X

DETON X

871 200,- 665 500,- Kč

SONOPEEL

SONOPEEL

12 100,- 6 000,- Kč

Záruka

Reklamační řád a záruční podmínky IB Technology s.r.o.

 

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem IB Technology s.r.o. a příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad.

IB Technology s.r.o. poskytuje záruku na jakost a úplnost dodávaného zboží. Na zboží objednané prostřednictvím eshopibt.eu je poskytována záruční lhůta 24 měsíců, pokud není v manuálu u zboží uvedeno jinak. Záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží a závady způsobené manipulací, která není v souladu s návodem k použití a na mechanické poškození. Jakékoliv změny provedené neoprávněnou osobou, svévolné změny v konstrukci, nebo zásahy do přístroje vyvolané kupujícím, případně jinou neoprávněnou osobou, poškození ochranného štítku mají za následek zánik záruky.

Záruční lhůta se prodlužuje o dobu po kterou byl výrobek v záruční opravě. Pokud je zboží předáváno dopravcem v porušeném obalu nebo má-li kupující pochybnosti, že přepravce dodal zboží vykazující vady, sepíše s přepravcem Zápis o reklamaci zboží.
Při reklamaci postačuje doložení původu zboží fakturou. Faktura musí být potvrzena IB Technology s.r.o..

Zjistí-li zákazník vady zboží, musí o nich informovat dodavatele bez zbytečného odkladu. O zjištěných nedostatcích informuje zákazník dodavatele písemně, nebo mailem na info@ibtechnology.eu, přičemž uvede charakteristiku vady.
V případě, že je nutné doručit reklamované zboží k opravě k IB Technology s.r.o., je nutné toto zboží dopravit ve vyhovujícím obale, nejlépe originálním. IB Technology s.r.o. je povinna vyřídit reklamaci bez zbytečných odkladů. Dle výkladu nejvyššího soudu to znamená do 30 kalendářních dnů. Pokud připadá 30. den na den pracovního klidu, prodlužuje se lhůta do konce pracovní doby prvního pracovního dne následujícího po dni pracovního klidu. Reklamaci lze uplatnit pouze v případě kompletnosti zboží.
Kupující je oprávněn zboží vrátit do čtrnácti dnů bez udání důvodu. IB Technology s.r.o. je povinna mu vrátit kupní cenu bez zbytečných odkladů po obdržení zboží. IB Technology s.r.o. si vyhrazuje právo posoudit stav zboží a v případě poškození zboží vinnou kupujícího mu naúčtovat náklady na opravu, popřípadě mu tyto náklady strhnout z vrácené kupní ceny.

Kupující může při reklamaci uplatňovat následující nároky:
· dodání chybějícího zboží nebo jeho částí
· opravu vad
· výměnu zboží za bezvadné v případě, že je vada neodstranitelná, jedná se o třetí stejnou vadu nebo o čtvrtou celkem.

Reklamaci nelze uplatnit v následujících případech:
· zboží bylo neodborně používáno nebo ošetřováno.
· zboží bylo používáno v podmínkách, které nejsou obvyklé u daného typu výrobku.
· zboží bylo poškozeno živly.
Je-li zboží reklamováno po uplynutí záruční lhůty, jedná se o opravu placenou a kupující nese i náklady na dopravu.

 

Jak postupovat při reklamaci zboží:

1. neprodleně oznámit reklamaci zboží IB Technology s.r.o. telefonicky na 737076617 nebo mailem na info@ibtechnology.eu

2. domluvit si předání zboží (zaslání IB Technology s.r.o. na adresu Sadová 541, 252 62 Statenice - Černý Vůl nebo objednat si technika - pozor hradí se jízdné a náklady na cestu technikovi)

3. IB Technology s.r.o. u zboží v pozáruční době oznámí kupujícímu přibližnou cenu servisu

4. IB Technology s.r.o. provede servis zboží

5. IB Technology s.r.o. odešle zboží klientovi