Všeobecné obchodní podmínky

VOP


I. Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále VOP) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy/licenční smlouvy, kdy na jedné straně je společnost IB Technology s.r.o., IČ 29039514, DIČ CZ29039517, se sídlem Sadová 541, 252 62 Statenice - Černý Vůl, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 161989 jako prodávající a na straně druhé je kupující (dále jen kupující)

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s IB Technology s.r.o. nebo s ní jinak jedná.

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Prohlášení podnikatele:

Uvedením IČ prohlašuji, že nakupuji v rámci své podnikatelské aktivity, a tudíž se pro právní vztah mezi mnou a prodejcem nepoužijí zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě uvedené v Občanském zákoníku, ani jiná ustanovení na ochranu spotřebitele.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy, reklamační řád a dokument „Způsoby dopravy, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Podmínky pro jednotlivé způsoby dopravy naleznete níže v textu těchto VOP v oddlílu X DODACÍ PODMÍNKY či v horní liště menu DOPRAVA a informace o záručních podmínkách naleznete níže v textu těchto VOP v oddlílu XI ZÁRUČNÍ PODMÍNKY či v horní liště menu ZÁRUKA


Kupující si je vědom, že mu koupí zboží, jež je v obchodní nabídce IB Technology s.r.o., nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. IB Technology s.r.o. nebo smluvních partnerů IB Technology s.r.o., není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Odkaz na VOP obdrží Kupující při objednávce či při nákupu zboží a v potvrzení objednávky zaslanou na zadanou emailovou adresu Klienta, daňový doklad obsahující základní údaje smlouvy obdrží Kupující při převzetí zboží nebo služby.

II. Sdělení před uzavřením smlouvy

IB Technology s.r.o. sděluje, že
a) náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek Vašeho operátora, IB Technology s.r.o. si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy),
b) požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím od IB Technology s.r.o. , příp. povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků Kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány,
c) IB Technology s.r.o. neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění, pokud takové smlouvy zprostředkovává, nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany zavazovat, sděluje poskytovatel daného plnění, včetně údajů o ceně, nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná;
d) V případě licenčních smluv uzavíraných na dobu neurčitou, je cena licence sjednána za celou dobu poskytování licence, není-li uvedeno jinak;
e) Ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném IB Technology s.r.o. uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady, v příp. osobního odběru v provozovně IB Technology s.r.o. je náklad 0,- Kč, slevy a slevové kódy platí jednotlivě, nesčítají se, slevový kód nelze použít na zboží ve slevě nebo použité zboží i když ho program eshopu vygeneruje, v takovém případě určí prodávající cenu zboží;

f) v případě, že Kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o

i) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
ii) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
iii) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;
přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla IB Technology s.r.o. , příp. mailem na : info@ibtechnology.eu

g) spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

- o poskytování služeb, které IB Technology s.r.o. splnila s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,
- o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli IB Technology s.r.o. a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
- o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
- o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
- o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitele na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
- o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitelí z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
- o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal nebo si počítačový program stáhl spotřebitel do svého počítače, IB Technology s.r.o. zdůrazňuje, že v případě dodání počítačového programu (software) přes www.uschovna.cz a následném jeho stáhnutí do počítače spotřebitele, nelze od kupní smlouvy odstoupit,
- o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
- o dopravě nebo využití volného času, pokud spotřebitel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
- o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, IB Technology s.r.o. zdůrazňuje, že v případě dodání digitálního obsahu dodávaného on-line nebo přes www.uschovna.cz nelze od takové smlouvy odstoupit;

v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;
spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo:

Z kupní ceny přístroje je IB Technology s.r.o. oprávněna odečíst částku 1500Kč s DPH v případě, že spotřebitel byl zaškolen na práci s přístrojem a byl mu odeslán certifikát o zaškolení. 1500Kč s DPH je cena za 1 zaškolenou osobu s certifikátem. 

h) Podnikatel nemůže odstoupit od smlouvy, pokud nebylo písemně s prodávajícím dohodnuto jinak. Pokud bylo písemně dohodnuto jinak mezi prodávajícím a podnikatelem, platí pro podnikatele ty samé podmínky jako pro kupujícího viz výše uvedený bod g)

navíc: pokud byl zaškolen personál Kupujícího, odečítá se cena za všechny proškolené osoby s certifikátem. Školení na přístroj je vždy součástí kupní ceny přístroje

ch) smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložena v elektronickém archivu IB Technology s.r.o.

k) České soudy jsou příslušné k rozhodování veškerých případných sporů vzniklých ze všech kupních smluv uzavřených mezi IB Technology s.r.o. a Kupujícím

III. Smlouva

Smlouvu může Kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu provozovaném IB Technology s.r.o. tím, že požadované plnění (zboží, službu, elektronický obsah) vloží do košíku. Kupujícímu může při uzavírání smlouvy asistovat pracovník IB Technology s.r.o. , ať už po telefonu nebo emailové objednávce. Než Kupující závazně potvrdí objednávku, má Kupující právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky IB Technology s.r.o. , za případné chyby při přenosu dat IB Technology s.r.o. nenese odpovědnost. Uzavření smlouvy IB Technology s.r.o. neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na Kupujícím zadaný email.

Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění VOP včetně Reklamačního řádu IB Technology s.r.o. . Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.


Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

Kupní smlouvou se IB Technology s.r.o. zavazuje, že Kupujícímu odevzdá zboží, které je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo a Kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí IB Technology s.r.o. kupní cenu.

IB Technology s.r.o. si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením celé kupní ceny zboží. Pokud zboží je softwarový produkt program Skin Observed System pro analýzu kůže v českém jazyce (dále jen Program), Kupující kupuje pouze jednu licenci na Program, Program nesmí dál kopírovat, šířit ani prodávat, neboť Program je autorským vlastnictvím IB Technology s.r.o. a všechna práva jsou na něj vyhrazena.


IB Technology s.r.o. Kupujícímu odevzdá zboží, jakož i doklady a příslušenství, které se ke zboží vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva ke zboží v souladu se smlouvou.

IB Technology s.r.o. splní povinnost odevzdat zboží Kupujícímu, umožní-li mu nakládat se zbožím v místě plnění a včas mu to oznámí.

Má-li IB Technology s.r.o. zboží odeslat, odevzdá zboží Kupujícímu (podnikateli) předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, IB Technology s.r.o. odevzdá Kupujícímu – spotřebiteli až, jakmile mu zboží předá dopravce.

Dodá-li IB Technology s.r.o. větší množství zboží, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je Kupující bez zbytečného odkladu odmítl.

IB Technology s.r.o. odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.

Není-li ujednáno, jak má být zboží zabaleno, zabalí IB Technology s.r.o. zboží podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování zboží a jeho ochranu. Stejným způsobem opatří IB Technology s.r.o. zboží pro přepravu.

Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího.

Kupující zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství.

Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím zboží. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující zboží, ač mu s ním IB Technology s.r.o. umožnila nakládat.

Škoda na zboží, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na zboží na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže IB Technology s.r.o. škodu způsobila porušením své povinnosti.

Prodlením strany s převzetím zboží vzniká druhé straně právo zboží po předchozím upozornění Kupujícího vhodným způsobem prodat poté, co Kupujícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li Kupující s placením, kterým je předání zboží podmíněno.

Odpovědnost IB Technology s.r.o.

IB Technology s.r.o. odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména IB Technology s.r.o. odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal,
a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které IB Technology s.r.o. nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se zboží hodí k účelu, který pro její použití IB Technology s.r.o. uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
c) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
d) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době záruky, to se však netýká:
a) u zboží prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
b) na opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním,
c) u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo
d) vyplývá-li to z povahy zboží

e) pokud je u zboží uvedena jiná záruční doba než dvacet čtyři měsíců

f) u software, počítačového programu

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

Má-li zboží vadu, z níž je IB Technology s.r.o. zavázána, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu nebo o zboží použité, má Kupující místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.

Podstatné porušení smlouvy
Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo
a) na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady;
b) na odstranění vady opravou zboží,
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí IB Technology s.r.o., jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu IB Technology s.r.o.; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li IB Technology s.r.o. vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.

Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu IB Technology s.r.o. nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo c opravit, jakož i v případě, že IB Technology s.r.o. nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže

Nepodstatné porušení smlouvy
Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může IB Technology s.r.o. dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může IB Technology s.r.o. odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

Neodstraní-li IB Technology s.r.o. vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu IB Technology s.r.o..
Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Při dodání nového zboží vrátí Kupující IB Technology s.r.o. na její náklady zboží původně dodané.

Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání zboží, není-li v záručních podmínkách uvedeno jinak.

Zárukou za jakost se IB Technology s.r.o. zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti zboží na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást zboží.

Záruční doba běží od odevzdání zboží Kupujícímu; bylo-li zboží podle smlouvy odesláno, běží od dojití zboží do místa určení. Má-li koupené zboží uvést do provozu někdo jiný než IB Technology s.r.o., běží záruční doba až ode dne uvedení zboží do provozu, pokud Kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí zboží a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na zboží na Kupujícího vnější událost.

IV. Odstoupení od smlouvy


Odstoupení od smlouvy spotřebitelem
Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o
a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

IB Technology s.r.o. umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím emailu na info@ibtechnology.eu a spotřebiteli tak IB Technology s.r.o. potvrdí bez zbytečného odkladu emailem v textové podobě jeho přijetí.

Odstoupit lze také korespondenčně, a to na adrese IB Technology s.r.o., Sadová 541, 252 62 Statenice – Černý Vůl.
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá IB Technology s.r.o. bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od IB Technology s.r.o. obdržel, a to na své náklady.

Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu IB Technology s.r.o. spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti nebo bankovním převodem. Spotřebitel odpovídá IB Technology s.r.o. pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu IB Technology s.r.o. bez zbytečného odkladu po obdržení zboží, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy či obdržení zboží, všechny peněžní prostředky ve výši kupní ceny zboží, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, IB Technology s.r.o. však není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel zboží předá.

Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi IB Technology s.r.o. a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má IB Technology s.r.o. právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.

Odstoupení v ostatních případech
Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém ho obdržel. 

spotřebitel dále nemůže odstoupit od smlouvy:

i) o poskytování služeb, které IB Technology s.r.o. splnila s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,
ii) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli IB Technology s.r.o. a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
iii) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele  nebo pro jeho osobu,
iv) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
v) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem  na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
vi) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
vii) o dodávce zboží - zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal nebo si počítačový program stáhl spotřebitel do svého počítače, IB Technology s.r.o. zdůrazňuje, že v případě dodání počítačového software Program Skin Observed System pro analýzu kůže v českém jazyce (dále jen Program) přes www.uschovna.cz a následném jeho stáhnutí do počítače spotřebitele, nelze od kupní smlouvy odstoupit, Program nelze ani dále šířit, prodávat, koupí se rozumí jen 1 licence na Program bez další možnosti šíření, kopírování, prodávání, zneužití je trestné, neboť Program je autorským vlastnictvím IB Technology s.r.o. a všechna práva jsou na něj vyhrazena.
viii) o dodávce zboží - novin, periodik nebo časopisů,
ix) o dopravě nebo využití volného času, pokud spotřebitel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
x) o dodání zboží - digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, IB Technology s.r.o. zdůrazňuje, že v případě dodání digitálního obsahu dodávaného on-line nebo přes www.uschovna.cz nelze od takové smlouvy odstoupit;

h) v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;
i) spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo:

Z kupní ceny přístroje je IB Technology s.r.o. oprávněna odečíst částku 1500Kč s DPH v případě, že spotřebitel byl zaškolen na práci s přístrojem a byl mu odeslán certifikát o zaškolení. Školení na přístroj je vždy součástí kupní ceny přístroje

Neoznámil-li spotřebitel vadu zboží včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

Odstoupení od smlouvy podnikatelem 

podnikatel, pokud nebylo písemně s prodávajícím dohodnuto jinak, nemá nárok na odstoupení od smlouvy. 


V. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího (i těch prováděných se smluvními partnery prodávajícího) a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání) či speciálních marketingových akcích. Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na IB Technology s.r.o., Sadová 541, 252 62 Statenice – Černý Vůl. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, na email info@ibtechnology.eu.. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.

Nákupem v tomto internetovém obchodě souhlasíte se:

· zpracováním a shromažďováním Vašich osobních údajů společností IB Technology s. r.o. k marketingovým účelům. Tento svůj souhlas může Kupující kdykoli bezplatně odvolat (požádat o odstranění některých svých údajů, případně úplné odstranění všech svých údajů z databáze správce), a to na e-mailu: info@ibtechnology.eu.

· zasíláním obchodní nabídky na Vaši emailovou adresu. Odhlášení z odebírání obchodních sdělení je možné na e-mailu: info@ibtechnology.eu.

Kupující má právo na přístup k osobním údajům, má právo na jejich opravu, doplnění, má právo na jejich blokaci, může žádat společnost IB Technology s. r.o. o vysvětlení a odstranění závadného stavu, a to vše bezplatně na e-mailové adrese info@ibtechnology.eu. O následném postupu bude kupující informován e-mailovou zprávou. Osobní údaje jsou ukládány v bezpečné databázi. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. Kupující souhlasí, že soubory cookies mohou být předávány třetím osobám za marketingovými účely.

Zasílání obchodních sdělení formou emailu

· Přihlášením k odběru novinek, tedy zadáním e-mailové adresy dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu e-mailové adresy, za účelem rozesílání obchodních sdělení. Dále potvrzujete, že jste se s těmito podmínkami seznámili a že s nimi souhlasíte.

· Přihlášením k odběru novinek, tedy zadáním e-mailové adresy dáváte souhlas se zasíláním obchodních sdělení na Vaši e-mailovou adresu.

· Přihlášením k odběru novinek, tedy zadáním e-mailové adresy, berete na vědomí, že můžete kdykoli bezplatně odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení. Odhlásit se z odběru novinek (obchodních sdělení) můžete provést sami a to kliknutím na příslušný odkaz ve spodní části každého informačního emailu nebo nám napište email na: info@ibtechnology.eu s žádostí o vyřazení.

· Přihlášením k odběru novinek, tedy zadáním e-mailové adresy dáváte souhlas s tím, že správce osobních údajů může osobní údaje předat třetím subjektům za účelem rozesílání obchodních sdělení. Těmito subjekty jsou výhradně poskytovatelé služeb rozesílky obchodních sdělení.

VI. Provozní doba

Objednávky přes internetový obchod IB Technology s.r.o.: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Příjem objednávek pro expedici do třetího pracovního dne po ČR: do 18:00 hodin.

VII. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny.
Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné, doběrečné a nákladů na komunikace prostředky na dálku

Důležité upozornění: slevy a slevové kódy platí jednotlivě, nesčítají se, slevový kód nelze použít na zboží ve slevě nebo použité zboží i když ho program eshopu vygeneruje, v takovém případě určí prodávající cenu zboží.

Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.
Běžná cena znamená výrobcem/dodavatelem doporučené koncové ceny.

Původní cena znamená cenu zboží/služby/licence, za niž předmětné zboží/službu/licenci IB Technology s.r.o. nabízela bez zohlednění veškerých možných bonusů, marketingových kampaní na podporu prodeje a jiných slevových akcích na jí provozovaném eshopu.

VIII. Objednávání

Kupující dostane plnění za cenu platnou v době objednání. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.
Objednávat je možno následujícím způsobem:

prostřednictvím elektronického obchodu IB Technology s.r.o. (dále jen e-shop);

IB Technology s.r.o. doporučuje Kupujícímu provádět objednávky přes e-shop prostřednictvím registrovaného profilu Kupujícího. V případě veřejného přístupu k internetu dále doporučuje Kupujícímu odhlásit se ze svého profilu po provedení objednávky.

IX. Platební podmínky

V ceně přístrojů je ZAHRNUTA doprava (u přístrojů od 70 000Kč s DPH) + instalace v provozovně klienta, zaslání (přístroje do 69 999Kč s DPH), zaškolení včetně certifikátů o zaškolení, manuál v ČJ, prohlášení o shodě, karta klienta s informovaným souhlasem dle GDPR

Přepočet Kč na eura se provádí dle aktuálního kurzu ČNB (www.cnb.cz) v den objednávky, cenu v eur si v eshopu můžete nastavit kliknutím v pravém horním rohu obrazovky na ikonu Kč a kliknou na eur.

Přístroje si můžete pořídit na splátky u společnosti GRENKE leasing (pro ČR sfejtova@grenke.cz , pro SK sluzby@grenke.sk)

Platební podmínky:

1. Platba v hotovosti při nákupu na provozovně IB Technology s.r.o., Sadová 541, 252 62 Statenice – Černý Vůl

(„Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“)

2. Platba předem bankovním převodem
3. Platba dobírkou (platba v hotovosti) při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce)

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví IB Technology s.r.o., nebezpečí škody na zboží přechází převzetím zboží Kupujícím.

X. Dodací podmínky

Osobní odběr:
Zboží může převzít pouze kupující na provozovně IB Technology s.r.o., Sadová 541, 252 62 Statenice – Černý Vůl. Pouze v předem domluveném termínu. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.
Zasílání přepravní službou - ČR:
Zboží je možno kupujícímu zaslat vybranou přepravní službou. Podmínkou je objednávka přijatá do 18:00. Přepravce běžně dodává zásilky kamkoliv do ČR do 48 hodin. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.
Zasílání přepravní službou - SR:
Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou přímo na jím zvolenou adresu příp. Podmínkou je objednávka přijatá do 12:00. Přepravce garantuje doručení zásilky kamkoliv do SR do 72 hodin. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.

Ceny dopravy:

Doprava zboží probíhá následujícími způsoby:

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@ibtechnology.eu, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou IB Technology s.r.o.. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však IB Technology s.r.o. možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

1. Osobním odběrem na provozovně IB Technology s.r.o. Sadová 541, 252 62 Statenice – Černý Vůl, v předem domluveném termínu

2. Na dobírku obdchodním/profi balíkem (platba v hotovosti)

za objednávku od 2000,-Kč včetně DPH 21%, poštovné i balné hradí dodavatel v rámci zaslání v ČR a Slovenska, do ostatních zemí je zaslání zpoplatněno. Cenu sdělí dodavatel kupujícímu.

za objednávku do 1999,-Kč včetně DPH 21% poštovné i balné hradí zákazník a to ve výši 200,-Kč bez DPH 21% v rámci zaslání v ČR, v rámci zaslání na Slovensko ve výši 500Kč bez DPH 21%, do ostatních zemí je zaslání zpoplatněno. Cenu sdělí dodavatel kupujícímu.

3. Rozvozem dodavatele (při objednávce zboží nad 70000,-Kč včetně DPH) – po připsání finančních prostředků na náš účet na základě zálohové faktury – o termínu dovozu zboží je zákazník informován dodavatelem nejméně 2 dny předem. Doprava zboží na území ČR a Slovenska je zahrnuta v ceně výrobku a bude provedena na místo, které uvedete jako místo dodání zboží. Konkrétní dodací lhůta je uvedena u každého výrobku. Do ostatních zemí je doprava zpoplatněna. Cenu sdělí zákazníkovi dodavatel.

XI. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem IB Technology s.r.o. a příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží faktura, dodací list, předávací protokol, návod k obsluze (manuál) nebo kupní smlouva ke zboží.

IB Technology s.r.o. má absolutní a konečné právo v určení příčiny selhání zboží a zda je servisní zásah či reklamace oprávněná jako záruční

IB Technology s.r.o. poskytuje záruku na jakost a úplnost dodávaného zboží. Na zboží objednané prostřednictvím eshopibt.eu je poskytována záruční lhůta 24 měsíců pro zboží kupené spotřebitelem, u zboží koupené podnikatelem je záruční doba na zboží uvedena v návodu k obsluze (manuálu) nebo v dodacím listu nebo v kupní smlouvě nebo v předávacím protokolu. Záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží a závady způsobené manipulací, která není v souladu s návodem k použití a na mechanické poškození. Dále na plastové a umělohmotné doplňky zboží. Záruka se nevztahuje na zboží, které bylo vystaveno mrazu nebo nadměrnému horku nebo bylo ponořeno do kapaliny nebo do zboží kapalina vnikla. Jakékoliv změny provedené neoprávněnou osobou, svévolné změny v konstrukci, nebo zásahy do přístroje vyvolané kupujícím, případně jinou neoprávněnou osobou, poškození ochranného štítku, mají za následek zánik záruky. 

Záruka se nevztahuje na použité zboží nebo na DEMO zboží. Po dohodě s prodávajícím, lze si záruku na použité nebo DEMO zboží dokoupit. Prodávající určí cenu dokoupené záruky u použitého či DEMO zboží a ostatní podmínky pro záruku.

Ostatní záruční podmínky na zboží jsou uvedeny v manuálu, dodacím listu, předávacím protokolu a v kupní smlouvě.

Pokud je zboží předáváno dopravcem v porušeném obalu nebo má-li Kupující pochybnosti, že přepravce dodal zboží vykazující vady, sepíše s přepravcem Zápis o reklamaci zboží.
Při reklamaci postačuje doložení původu zboží fakturou. Faktura musí být potvrzena IB Technology s.r.o..

Zjistí-li Kupující vady zboží, musí o nich informovat IB Technology s.r.o. bez zbytečného odkladu. O zjištěných nedostatcích informuje zákazník IB Technology s.r.o. písemně, mailem na info@ibtechnology.eu, přičemž uvede charakteristiku vady.
Reklamované zboží doručí Kupující na své náklady k opravě do sídla firmy IB Technology s.r.o., Sadová 541, 252 62 Statenice - Černý Vůl, je nutné toto zboží dopravit ve vyhovujícím obale, nejlépe originálním, odeslání zboží po záručním servisu je na náklady IB Technology s.r.o.. Nebo si Kupující může dohodnout návštěvu technika, náklady na cestu technika hradí Kupující dle ceníku IB Technology s.r.o..

IB Technology s.r.o. je povinna vyřídit reklamaci bez zbytečných odkladů. Reklamaci lze uplatnit pouze v případě kompletnosti zboží.

Spotřebitel je oprávněn zboží vrátit do čtrnácti dnů bez udání důvodu. IB Technology s.r.o. je povinna mu vrátit kupní cenu bez zbytečných odkladů po obdržení zboží. IB Technology s.r.o. si vyhrazuje právo posoudit stav zboží a v případě poškození zboží vinnou kupujícího mu naúčtovat náklady na opravu, popřípadě mu tyto náklady strhnout z vrácené kupní ceny.

Spotřebitel může při reklamaci uplatňovat následující nároky:
· dodání chybějícího zboží nebo jeho částí
· opravu vad
· výměnu zboží za bezvadné v případě, že je vada neodstranitelná, jedná se o třetí stejnou vadu nebo o čtvrtou celkem.

Reklamaci nelze uplatnit v následujících případech:
· zboží bylo neodborně používáno nebo ošetřováno, bylo používáno bez certifikátu o zaškolení od firmy IB Technology s.r.o..
· zboží bylo používáno v podmínkách, které nejsou obvyklé u daného typu výrobku.
· zboží bylo poškozeno živly.
Je-li zboží reklamováno po uplynutí záruční lhůty, jedná se o opravu placenou a kupující nese i náklady na dopravu.

Pozáruční servis

firma IB Technology s.r.o. provádí i pozáruční servis zboží nakoupeného ve firmě IB Technology s.r.o.. Kupující zašle na své náklady zboží k pozáručnímu servisu do IB Technology s.r.o., Sadová 541, 252 62 Statenice - Černý Vůl nebo může si dohodnout návštěvu technika, náklady na cestu technika hradí Kupující dle ceníku IB Technology s.r.o.. IB Technology s.r.o. posoudí zboží a sdělí Kupujícímu přibližnou cenu za servisní zásah. Vyzvednutí zboží nebo odeslání zboží zpět Kupujícímu je vždy na náklady Kupujícího. Pokud Kupující si nevyzvedne zboží ve firmě IB Technology s.r.o. nejpozději do určeného termínu firmou IB Technology s.r.o., bude Kupující platit skladné za každý započatý den, výši skladného mu sdělí firma IB Technology s.r.o.. Pokud si kupující nevyzvedne zboží do jednoho měsíce po upozornění firmou IB Technology s.r.o. na jeho vyzvednutí, upozorní firma IB Technology s.r.o. kupujícího mailem, že je oprávněna zboží na své náklady zlikvidovat. Pokud kupující nebude na toto upozornění reagovat 1 měsíc od odeslání tohoto upozornění nebo dá kupující souhlas s likvidací zboží, je firma IB Technology s.r.o. oprávněna zboží na své náklady zlikvidovat. O likvidaci zboží bude firma IB Technology s.r.o. kupujícího informovat.

XII. Závěrečná ustanovení

Tyto VOP včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 1. 2015 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici v sídle a provozovně IB Technology s.r.o. nebo elektronicky na www.eshopibt.eu. Další informace o společnosti jsou uvedeny na webové stránce www.ibtechnology.eu v menu O FIRMĚ).

Technology s.r.o. zdůrazňuje, že v případě dodání počítačového programu (software) přes www.uschovna.cz a následném jeho stáhnutí do počítače spotřebitele, nelze od kupní smlouvy odstoupit, počítačový program nelze ani dále šířit, prodávat, koupí se rozumí jen 1 licence na program bez dalšího šíření, kopírování, prodávání, zneužití je trestné

Soubory cookies využíváme pro základní i pokročilé funkce, které Vám usnadňují procházení webu. Také nám pomáhají při optimalizaci stránek i reklamních kampaní, aby byly pro všechny uživatele co nejvíce přínosné. Kliknutím na tlačítko "Souhlasím" povolíte všechny cookies nebo můžete povolit jen technické či nastavit vlastní preference. Všechna preferenční nastavení můžete kdykoliv v budoucnu změnit pomocí tlačítka v levém dolním rohu stránky.

Využití technických cookies je nezbytné pro správné fungování www stránky a všech funkcí. Slouží pouze k technickým účelům stránky a k jejich obsahu nemá přístup žádná třetí strana. Technické cookies umožňují např. vyhledávání, filtrování, nákupy, přihlašování nebo ukládání preferenčního nastavení cookies. Z uvedených důvodů není možné tyto technické cookies deaktivovat a musí být vždy povoleny.

Funkční (preferenční) cookies umožňují www stránce si zapamatovat volby, nastavení a informace, které přímo či nepřímo nastavuje sám uživatel stránky. Jedná se například o jazykovou mutaci stránky, volbu měny, oblíbené nebo naposledy navštívené položky apod. Funkční cookies tak výrazně usnadňují a zpříjemňují procházení stránky. Stejně jako technické cookies jsou i tyto využívány výhradně pro technické účely a jejich obsah není dostupný třetím stranám.

Analytické cookies poskytují informace využívané k analytickým a statistickým účelům provozovatele webu a případně nástrojů třetích stran, které k těmto účelům využívá. Jedná se například o měření návštěvnosti, výkonu a použitelnosti www stránky, reklamních kampaní apod. Díky získaným datům z těchto cookies dokážeme optimalizovat výkon i funkčnost www stránky. Informace získané pomocí těchto cookies jsou zpracovávány souhrnně a zcela anonymně, bez možnosti identifikace konkrétního uživatele.

Marketingové cookies jsou zpravidla využívány našimi partnery k nastavení a optimalizaci relevantního obsahu v jejich partnerské reklamní síti. Veškerá dostupná data jsou tzv. pseudoanonymizována a díky tomu zpravidla není možná identifikace konkrétního uživatele. Poskytnutím souhlasu s využitím těchto marketignových cookies uvidíte v reklamních kampaních obsah a informace relevantní pro vašim zájmům.

Nastavení cookies